INFORMACJA O WPŁYWIE WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z NARAŻENIEM NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE NA ZDROWIE LUDZI I NA ŚRODOWISKO

Podstawa prawna: Ustawa Prawo Atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792 art. 32 c pkt. 2).

Prowadzona działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych.

Informuję, iż na podstawie:

  • Wyników pomiarów osłon stałych pracowni rentgenowskich
  • Wyników odczytów dawkomierzy indywidualnych
  • Wyników regularnie przeprowadzanych testów eksploatacyjnych aparatów rentgenowskich
  • Wyników audytów przeprowadzanych w jednostce

NZOZ Medikarte sp. z o.o. Ul. Proszowska 1, 32-700 Bochnia nie stanowi zagrożenia radiacyjnego dla zdrowia ludzi i dla środowiska.

Prowadzona działalność nie prowadzi do uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.